Regler vid gruppkörning

 

Regler vid körning i grupp (kortege)
 
1

 

Vid alla körningar i grupp skall en Road Captain och en Tail Gunner utses.
     
2   Road Captain och Tail Gunner SKALL medföra första förband
     
3   Road Captain informerar före varje körning om planerade stopp, mål samt regler för körning
i grupp (kortege).
     
4   Det förutsätts att alla har full tank vid starten. Om någon inte klarar minst 15 mil skall
Road Captain underrättas före start.
     
5   Road Captain kör först till vänster i filen. Tail Gunner kör alltid sist, på den plats där han har
bäst uppsikt över gruppen. Mindre erfarna mc-förare bör köra så långt fram som möjligt i
kortegen för att minska den sk. "gummibandseffekten". Mycket erfarna förare bör köra långt
bak i gruppen. Trikes och motorcyklar med sidovagn kör på ett led närmast före Tail Gunner.
     
6   Håll så tät formation som möjligt. Minst 3 sekunders avstånd till hojen direkt framför dig.
Avståndet bör ökas något med hastigheten, men tänk på att för stort avstånd är lika illa
som för litet. Kör inte i bredd, det är förbjudet!
     
7   Zig-zag formationen används framför allt på motorväg och landsväg. Om vägen smalnar av
upphör zig-zag-formationen. Road Captain visar detta genom att sträcka upp vänster arm
med ett finger utsträckt och förflytta sig åt höger i filen. Alla kör då på ett led tills Road Captain
markerar återtagen zig-zag formation genom att lyfta vänster arm med två fingrar uppsträckta
och förflytta sig åt vänster i filen.
     
8   Då stopp sker vid trafikljus, stopp eller väjningsplikt, skall leden samlas sida vid sida eftersom
vi då tar mindre plats och det underlättar att "hålla ihop" gruppen vid återstart.
     
9   Alla bibehåller sin plats i gruppen under hela körningen. Omkörningar inom gruppen och "lek"
vid körning i grupp är förbjudet.
     
10   Hastighetsbegränsningar skall följas för att undvika att hindra eller störa övriga trafikanter.
Vid körning på motorväg skall Road Captain försäkra sig om att alla är bekväma med denna
högre hastighet. I övrigt skall motorvägskörning undvikas. Hänsyn skall alltid tas till de minst
erfarna förarna och omgivningarna.
     
11   Ha lika mycket uppsikt bakåt som framåt. Om bakomvarande förare stannar skall du
omgående leta upp en säker plats och stanna. Till slut stannar även Road Captain.
Stå sedan kvar på din plats och vänta.
Road Captain är den som åker tillbaka och kollar vad som hänt. Detta gäller ej vid stopplikt
eller trafikljus, utan då saktar Road Captain ner gruppen som kommit över. När vägen och
säkerheten medger det, stannar vi och väntar in bakomvarande. De som fastnat vid rödljus
eller stopplikt kör som vanligt tills de har kommit ikapp gruppen och denna är återsamlad.
     
12   Parkering vid stopp sker samlat med snygg uppställning/parkering på led sida vid sida,
helst i formationsordning eftersom det underlättar vid återstart.
     
13   Om någon lämnar gruppen vid delmål eller paus, skall han/hon informera Road Captain och
Tail Gunner om detta.
     
14   Om du tänker lämna gruppen under körning, meddela Road Captain och Tail Gunner var du
tänker avvika. Om möjligt, placera dig omedelbart före Tail Gunner för att undvika att störa
gruppen när du lämnar den. Efterföljande förare fyller på framåt.
     
15   Om bil lyckas tränga sig in i formationen, är det endast i undantagsfall tillåtet att köra om den.
Försök inte blockera en bil som vill in i formationen.
     
16   Efter omkörning av andra fordon, bibehåll hastigheten när du passerat så att efterföljande
också får plats.
     
17   Vid tekniska problem är det Tail Gunner som stannar med den som har problem.
Resterande grupp fortsätter med Road Captain som stannar vid första lämpliga plats
och inväntar besked från Tail Gunner.
     
18   Upprepa handsignaler framifrån från Road Captain bakåt i ledet.
Om handsignal om bensinbehov kommer bakifrån ska detta upprepas framåt.
EN kort signal med tutan kan användas för att påkalla uppmärksamhet från den framförvarande.
     
19   Om utomstående MC kommer bakifrån på 1-filig väg med mitträcke, ska gruppen hålla till
höger och släppa fram denna för att undvika att den zig-zag'ar sig genom gruppen.
     
20   Rondellkörning: Blinkers skall användas både före rondellen och när vi kör ur den.
     
Handsignaler
     
     
    Behöver tanka: - Peka på tanken, upprepa framåt
     
    Din blinkers är på: - Växelvis knuten och öppen hand
     
    Signal från Road Captain till Tail Gunner: "Jag vill byta fil, gå ut och blockera":
- Höger - Rakt uppsträckt hand -
-Vänster - Utsträckt hand till vänster
     
    Ljudsignal med tutan: Upprepade långa ljudsignaler: - Varning, olycka har inträffat, stoppa kortegen
     
   
Standard Group Riding Hand Signals
The Southern Cruisers Riding Club Would Like To Keep Our Members And Officers Safe On The Roads At All Times.
       
START ENGINES:
With your right or left arm extended, move your
LEFT TURN:
Raise your left arm horizontal with your elbow fully extended.
RIGHT TURN:
Raise your left arm horizontal with your elbow bent 90 degrees vertically.
HAZARD LEFT:
Extend your left arm at a 45 degree angle and point towards the hazard.
       
HAZARD RIGHT A:
Extend your right arm at a 45 degree angle and point towards the hazard.
HAZARD RIGHT B:
Extend your left arm upward at a 45 degree angle with your elbow bent to 90 degrees and point towards the hazard over your helmet.
SPEED UP:
Raise your left arm up and down with your index finger extended upward. This indicates the leader wants to speed up.
SLOW DOWN:
Extend your left arm at a 45 degree angle and move your hand up and down.
       
STOP:
Extend your left arm at a 45 degree angle with the palm of your hand facing rearward.
SINGLE FILE:
Position your left hand over your helmet with your fingers extended upward. This indicates the leader wants the group in a single file formation. Usually this is done for safety reasons.
STAGGERED or SIDE-BY-SIDE FORMATION:
Extend your left arm upward at a 45 degree angle with your index and pinkie finger extended. This indicate that it is safe to return to staggered formation.
TIGHTEN UP:
Raise your left arm and repeatedly move up and down in a pulling motion. This indicates the leader wants the group to close ranks.
TICKED OFF: " :
Please..... Not For The Police
Extend your left arm straight out with your elbow bent 90 degrees. Carefully extend your middle finger to clearly demonstrate your dissatisfaction with the other guy. NOTE: It is not recommended you do this when you are alone.